Gratis verzending vanaf €30,-
Levering binnen 1-2 werkdagen
Veilig betalen

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities
1.1. Het Schoenenhuys.

1.2. Klant: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met Het Schoenenhuys.

1.3. Onder ‘Algemene Voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

1.4. Website: www.hetschoenenhuys.nl

Artikel 2. Toepasselijkheid / uitvoering2.1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Het Schoenenhuys zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.2. Indien Klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Het Schoenenhuys alleen bindend indien en voor zover deze door Het Schoenenhuys uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.3. Het Schoenenhuys is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar overeenkomsten.

Artikel 3. Aanbiedingen
3.1. Indien blijkt dat bij de aanvraag of overeenkomst door Klant verstrekte gegevens onjuist waren, heeft Het Schoenenhuys het recht de prijzen hierover aan te passen.

3.2. Aanbiedingen van Het Schoenenhuys zijn geldig voor de op de website aangegeven termijn.

Artikel 4. Prijzen

4.1. Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

4.2. Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van typefouten.

4.3. Bezorgkosten zijn bij de totaalprijs van de order inbegrepen. Dit wordt tijdens de bestelprocedure op de website duidelijk aan Klant medegedeeld. Onder de 30 euro rekenen wij 6,75 verzendkosten.
Verzendkosten naar buitenland worden wel in rekening gebracht vanaf de grens.

Artikel 5. Overeenkomst / levertijd
5.1. Indien Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Het Schoenenhuys onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft Klant de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden.

5.2. Zodra de betaling door Het Schoenenhuys is ontvangen, sturen wij de producten zo spoedig mogelijk toe.

5.3. Klant heeft het recht de op afstand gesloten overeenkomst met Het Schoenenhuys binnen 14 werkdagen na ontvangst van het product, zonder opgaaf van redenen, te ontbinden. De rechtstreekse kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van Klant.

5.4. Het Schoenenhuys raadt Klant aan de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd schriftelijk dan wel per e-mail te melden. Zie hiervoor: Artikel 11 Reclame.

5.5. Het Schoenenhuys is nimmer aansprakelijk voor enige schade, diefstal of verlies daaronder begrepen, die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.

5.6. Indien producten niet voorradig zijn en een levertijd van 7 werkdagen na ontvangst van de betaling niet haalbaar is, dan neemt Het Schoenenhuys contact met u op.

5.7. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

6.1. Zolang Klant geen volledige betaling over het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van Het Schoenenhuys.

Artikel 7. Betalingsvoorwaarden
7.1. Klant dient de betalingen aan Het Schoenenhuys volgens de in de bestelprocedure op de Website gegeven methoden te voldoen.

7.2. De door Klant (nog) verschuldigde bedragen dienen binnen 14 dagen na bezorging van het product te worden voldaan.

7.3. Bij een niet tijdige betaling is Klant, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1. Deze aansprakelijkheidsbepaling geldt alleen voor natuurlijke of rechtspersonen die handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaan met Het Schoenenhuys.

8.2. Aansprakelijkheid van het Schoenenhuys jegens Klant voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

8.3. Buiten de in artikel 8.2 genoemde gevallen rust op Het Schoenenhuys jegens Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in artikel 8.2 genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Het Schoenenhuys.

8.5. De aansprakelijkheid van Het Schoenenhuys jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Klant het Schoenenhuys onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Het Schoenenhuys ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Het Schoenenhuys in staat is adequaat te reageren.

8.6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Klant de schade zo spoedig mogelijk (binnen 30 dagen) na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Het Schoenenhuys meldt.

8.7. Klant vrijwaart Het Schoenenhuys voor alle aanspraken van derden.

Artikel 9. Overmacht
9.1. In geval van overmacht is Het Schoenenhuys niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij Klant ontstane schade.

Artikel 10. Garantie

10.1. Klant komen de rechten met betrekking tot garantie toe zoals die in Boek 7, titel 1 Burgerlijk Wetboek zijn opgenomen.

Artikel 11. Reclame
11.1. Indien het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een termijn van 7 dagen na ondekking hiervan het schoenenhuys in kennis te stellen. Gebeurt dat niet, dan vervalt elke aanspraak ten aanzien van Het Schoenenhuys.

11.2. Indien Het Schoenenhuys de reclame gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten, gerepareerd, vervangen of vergoed.

11.3. De maximale vergoeding is gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.

11.4. Reclame schort verplichtingen van Klant niet op.

Artikel 12. Slotbepalingen

12.1. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

12.2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

12.3. Partiële nietigheid: Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven. Contact gegevens Mocht u na het lezen van onze Algemene Voorwaarden, vragen klachten of opmerkingen hebben over deze Algemene Voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact op.

Adresgegevens:

Het Schoenenhuys
Voorstraat 89
9291 CE
Kollum

De kolk 8
9231 CW
Surhuisterveen

Kerkstraat 17
9285 TA 
Buitenpost

KvK-nummer: 59450789

Btw-identificatienummer: NL853493674b01